KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

NB Kadıköy Hastanesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması

NB Kadıköy Hastanesi tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve benzeri iletişim verileriniz
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz
 • Çağrı merkezi tarafından tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz
 • İnternet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz
 • Hastanemizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz
 • Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz
 • NB Kadıköy Hastanesi’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş, sağlık öykünüz dâhil kişisel verileriniz ile NB Kadıköy Hastanesi çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz
 • NB Kadıköy Hastanesi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda NB Kadıköy Hastanesinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma
 • Hastanenin iç işleyişini planlanma ve yönetme
 • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma
 • Faturalandırma yapılması
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Araştırma yapılması
 • Kimliğinizi teyit etme
 • İlaç temini
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme
 • Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Muhafazası

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve benzeri mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

NB Kadıköy Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Özel sigorta şirketleri
 • Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Mahkemeler
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 1. a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
 4. d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme
 5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. g) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
 8. h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme

Kişisel Bilgiler ile İlgili Talepleriniz

Talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hastane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi NB Kadıköy Hastanesi Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1 PK 34718 Kadıköy / İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.