Diyabet hasta tedavi merkezi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

NB Kadıköy Hastanesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması

NB Kadıköy Hastanesi tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilecektir;

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda NB Kadıköy Hastanesinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Muhafazası

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve benzeri mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

NB Kadıköy Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  1. a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
  4. d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. g) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  8. h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme

Kişisel Bilgiler ile İlgili Talepleriniz

Talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hastane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “kadikoyhastanesi.com” web adresindeki başvuru formunu doldurarak; NB Kadıköy Hastanesi Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1 PK 34718 Kadıköy/ İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

RANDEVU VE DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN…

0216 339 57 57

info@nbkadikoyhastanesi.com

NB Kadıköy Hastaneleri